Autorzy od A do Z

Noty o autorach

 
Wojciech Benisz — mgr; członek Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się socjologią dewiacji i patologii społecznej, socjologią miasta oraz socjologią kultury. Przygotowuje rozprawę doktorską o dezorganizacji społecznej w przestrzeni miejskiej Tarnowskich Gór. Kontakt: wojtekbenisz@o2.pl 
 
 

Ewa Bińczyk — dr hab., absolwentka filozofii oraz socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się filozofią nauki, studiami nad nauką oraz technologią, jak również filozofią współczesną. Ostatnio opublikowała książki: Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki (2012), Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów (współredakcja z A. Derrą) (2014); Modeling Technoscience and Nanotechnology Assessment. Perspectives and Dilemmas (współautor: T. Stępień) (2014). Kierowniczka Podyplomowego Studium w zakresie Gender w IF UMK. Studia nad nauką oraz technologią. Kontakt: Ewa.Binczyk@umk.pl

 
 
Marta Bucholc — jest profesorem socjologii na Uniwersytecie w Bonn i adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 2006 uzyskała doktorat, a w roku 2014 habilitację. Jest absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji UW. Za pracę magisterską z socjologii otrzymała Nagrodę im. Floriana Znanieckiego. Autorka m. in. Konserwatywnej utopii kapitalizmu (2012), Samotności długodystansowca (2013) oraz A Global Community of Self-Defense (2015). Jest członkiem rady naukowej „Law and Society Review”. Otrzymała Stypendium Tygodnika „Polityka” i Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, była visiting fellow Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu oraz Käte Hamburger Kolleg w Bonn. Tłumaczka literatury naukowej z angielskiego, niemieckiego i francuskiego.
 

Mirosław Chałubiński — prof. dr hab.; zajmuje się historią socjologii, historią myśli socjologicznej, socjologią polityki i socjologią wiedzy. Opublikował wiele artykułów i 7 książek, w tym m.in.: Socjologia i polityka: o koncepcjach społecznych i naukowych Stanisława Ossowskiego (2010), Polityka i socjologia. Studium koncepcji Juliana Hochfelda (1999), Fromm (1993, 2005). E-mail: mirek_chalubinski@onet.pl
 
 

Łukasz M. Dominiak — dr socjologii, etnolog, archeolog. Adiunkt w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opublikował kilkanaście artykułów naukowych z zakresu historii socjologii, antropologii, metodologii historii i archeologii m.in. w „Studiach Socjologicznych”, „Kulturze i Społeczeństwie”. Jego zainteresowania naukowe dotyczą historii, teorii i metodologii nauk społecznych. Redaktor tematyczny wydawanych od roku 2011 „Roczników Historii Socjologii”. Stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Autor książki pt. Partycypacja i dyskurs. Mentalność pierwotna w badaniach Luciena Lévy-Bruhla (2014). Kontakt: lukasz@umk.pl; tatooine8@gmail.com

 
Marcin Jewdokimow — dr socjologii, kulturoznawca. Adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, p.o. kierownik Katedry Kultury XX i XXI w. w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa (WNH UKSW). Zainteresowania badawcze: socjologia religii, monastycyzm, studia nad klasztorami, zamieszkiwanie, kultura materialna, studia wizualne. Autor książek: Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania (2011); Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych (2012, M. Łukasiuk, M. Jewdokimow); Kapitał kulturowy w działaniu. Światy społeczne Białowieży (2013, X. Bukowska, M. Jewdokimow, B. Markowska, P. Winiarski), Socjologia zamieszkiwania (2014, pod red. M. Jewdokimowa i M. Łukasiuk); Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje (2016, pod red. M. Jewdokimowa i M. Łukasiuk)
 
 

Grzegorz Jerzy Kaczyński — dr hab.; socjolog, nauczyciel akademicki; wykładowca m.in. Facolta Teologica di Sicilia w Katanii, Universita degli studi di Catania. Prowadzi badania naukowe z socjologii religii, socjologii wiedzy, socjologii emigracji, socjologii historycznej i historii idei. Członek redakcji „Arché” (Warszawa, od 1990), „Formazione e Societa” (od 1999). Autor licznych artykułów naukowych, recenzji oraz publikacji książkowych: Bunt i religia w Afryce Czarnej. Z badań nad ruchami religijnymi w Zairze (1979), La Chiesa del dialogo in Polonia (1986), L’ autobiografi a come approccio scientifi co: il contributo della „scuola polacca” (1987), Czarny chrystianizm. Ze studiów nad ruchami afrochrześcijańskimi (1994), La liberta religiosa nel pensiero dei Fratelli Polacchi (1995). Członek: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Warszawie (od 1972), International Sociological Association w Madrycie (od 1997), Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (od 1999). Andrzej Kaleta — prof. dr. hab.; kierownik Zakładu Socjologii Obszarów Rustykalnych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach rozwoju wsi i rolnictwa. Redaktor naczelny czasopisma „Eastern European Countryside” (od 1993) oraz redaktor serii wydawniczej pt. „Socjologia i socjologowie”, poświęcona prezentacji najnowszych zjawisk w światowej socjologii wsi (wyd. 8 tomów, w latach 1991–2005). Autor wielu publikacji naukowych, m.in. Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy, t. I-III (1996–1998); Dywersyfikacja dochodów źródeł dochodów ludności wiejskiej (2008); Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (red.) (2012). Kontakt: kaleta@umk.pl  

 

 

Andrzej Kaleta — prof. dr. hab.; kierownik Zakładu Socjologii Obszarów Rustykalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach rozwoju wsi i rolnictwa. Redaktor naczelny czasopisma „Eastern European Countryside” (od 1993) oraz redaktor serii wydawniczej pt. „Socjologia i socjologowie”, poświęcona prezentacji najnowszych zjawisk w światowej socjologii wsi (wyd. 8 tomów, w latach 1991–2005). Autor wielu publikacji naukowych, m.in. Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy, t. I–III (1996–1998); Dywersyfikacja dochodów źródeł dochodów ludności wiejskiej (2008); Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (red.) (2012). Kontakt: kaleta@umk.pl

 

Jarosław Kilias — dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego; pracuje w Zakładzie Socjologii Polityki Instytutu Socjologii UW. Zajmuje się socjologią polityki, historią socjologii, socjologią narodu. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książek: Naród a idea narodowa: nacjonalizm T.G. Masaryka (1998), Narodowość jako problem naukowy (2000), Wspólnota abstrakcyjna. Zarys socjologii narodu (2004), Jak socjologowie opowiadali o socjologii. Dwa studia (2012). Kontakt: kilias@chello.pl

 

 

Mariola Kuszyk-Bytniewska — dr, adiunkt w Zakładzie Ontologii i Teorii Poznania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach z dziedziny: epistemologii i ontologii społecznej, filozofii nauk społecznych oraz na problematyce: racjonalności społecznej, doświadczenia (szczególnie religijnego), nowoczesności i nowoczesnej tożsamości. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, recenzji i haseł encyklopedycznych. Kontakt: mkuszyk@umcs.lublin.pl 

 

 

Dorota Leonarska – studiuje na Uniwersytecie Warszawskim. Przygotowuje pod kier. dr. hab. prof. UW Krzysztofa Wieleckiego pracę magisterską pt. „Europejska recepcja myśli społecznej Charlesa Taylora na gruncie socjologii”. Łukasz Pomiankiewicz — mgr; doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zainteresowania badawcze: teoria socjologiczna, filozofia nauk społecznych, filozofia społeczna i polityczna. Autor kilkunastu artykułów naukowych. Publikował w czasopismach: „Kultura i Historia”, „Studia Socjologiczne”, „Przegląd Socjologiczny”. Kontakt: pomian87@wp.pl 

 

 

Monika Tokarzewska — dr, adiunkt w Katedrze Filologii Germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka filologii polskiej i germanistyki na Uniwersytecie Warszawskiem. Współtworzy Pracownię Komparatystyki Literacko-Kulturowej WF UMK. Zainteresowania badawcze: literatura niemiecka, związki literatury i socjologii, historia socjologii. Opublikowała monografię pt. Der feste Grund des Unberechenbaren. Georg Simmel zwischen Soziologie und Literatur (Wiesbaden 2010). Autorka kilkudziesięciu artykułów, głównie w języku niemieckim. Tłumaczka. Współautorka podręcznika dla studentów germanistyki. W „Rocznikach Historii Socjologii” opublikowała przekład tekstu G. Simmla (1/2011).

 
 
Gerd Vonderach — absolwent historii, germanistyki i przede wszystkim nauk społecznych Uniwersytetu w Getyndze (1960–1966). Wybitny niemiecki socjolog, specjalizujący się głównie w socjologii wsi. Od początku kariery akademickiej (1967) — za wyjątkiem krótkiego epizodu na Uniwersytecie w Bremie, gdzie w latach 1972–1974 pracował jako profesor socjologii przemysłu — związany z Uniwersytetem w Oldenburgu (wcześniej Wyższą Szkołą Pedagogiczną), na którym od roku 1974 do emerytury (2004) piastował stanowisko profesora zwyczajnego. Autor kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów naukowych, w tym kilku opublikowanych w języku polskim. Członek rad naukowych wielu czasopism naukowych, w tym wydawanego w Toruniu „Eastern European Countryside” (2005–2013). Inicjator i edytor kwartalnika „Land-Berichte. Sozialwissenschaftliches Journal” oraz serii wydawniczej Buchreihe Land-Berichte (dotychczas 11 tomów), publikowanych przez znane wydawnictwo „Sharker Verlag”.
 
 

Agata Wesołowska — mgr, absolwentka socjologii, dziennikarstwa, filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernica w Toruniu. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Socjologii UMK. Interesuje się socjologią pracy oraz socjologią instytucji i zrzeszeń. Kontakt: agata_wesolowska1980@wp.pl

 
 
Krzysztof Wielecki — dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego od 1992 r. związany z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią cywilizacji, makrosocjologią, współczesnymi teoriami społecznymi i antropologią filozoficzną, rozwija teorię podmiotowości oraz kultury masowej. Najważniejsze publikacje: Wprowadzenie do problemów integracji europejskiej (1998), Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Między indywidualizmem a kolektywizmem (2003), Kryzys i socjologia (2012); redaktor ośmiu publikacji książkowych, autor ok. dziewięćdziesięciu artykułów i recenzji. Kontakt: k.wielecki@uw.edu.pl 
 
 
 

Włodzimierz Wincławski — prof. dr hab., historyk socjologii, wcześniej socjolog wychowania i socjolog wsi, do 2014 r. pracował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Autor monumentalnego Słownika biograficznego socjologii polskiej (t. 1-4) (2001–2011) oraz wielu monografii, m.in.: Przemiany środowiska wychowawczego wsi peryferyjnej (1970); Typowe środowiska wychowawcze współczesnej Polski (1976); Lud. Naród. Socjologia. Studium o genezie socjologii słowackiej (1991). Redagował bądź współredagował książki: Tożsamość uniwersytetu. Antologia tekstów profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1994); Mirrors and Windows. Essays in the History of Sociołogy (2001); Socjologia w szkołach wyższych w Polsce. Kształcenie socjologów i nauczanie socjologii po 1989 roku (2003); Klasyczna socjologia polska i jej współczesna recepcja (2006). Był członkiem redakcji Encyklopedii Socjologii (4 + 2 t., 1998–2007), komitetów redakcyjnych czasopism: „Studia Socjologiczne” (1992–2000), „Przegląd Socjologiczny” (1993– ). Redaktor naczelny „Roczników Historii Socjologii”.