Autorzy od A do Z

Noty o autorach

 

Aneta Baranowska — dr, absolwentka Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; obecnie adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół socjologii wojska i innych grup dyspozycyjnych, polityki społecznej oraz historii XX w. W swoim dorobku naukowym ma liczne publikacje z zakresu socjologii i historii. Jest autorką książek: Żydzi włocławscy i ich zagłada 1939–1945 (2005); Techniki adaptacji do życia w instytucji totalnej. Na przykładzie żołnierzy mieszkańców obozu Babilon w Iraku (2008), Człowiek w instytucji totalnej. Społeczne aspekty służby polskich żołnierzy poza granicami kraju (2013). Kontakt: baranowska_aneta[at]wp.pl

 
Wojciech Benisz — mgr; członek Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się socjologią dewiacji i patologii społecznej, socjologią miasta oraz socjologią kultury. Przygotowuje rozprawę doktorską o dezorganizacji społecznej w przestrzeni miejskiej Tarnowskich Gór. Kontakt: wojtekbenisz[at]o2.pl 
 
 

Ewa Bińczyk — dr hab., absolwentka filozofii oraz socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się filozofią nauki, studiami nad nauką oraz technologią, jak również filozofią współczesną. Ostatnio opublikowała książki: Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki (2012), Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów (współredakcja z A. Derrą) (2014); Modeling Technoscience and Nanotechnology Assessment. Perspectives and Dilemmas (współautor: T. Stępień) (2014). Kierowniczka Podyplomowego Studium w zakresie Gender w IF UMK. Studia nad nauką oraz technologią. Kontakt: Ewa.Binczyk[at]umk.pl

 
 
Marta Bucholc — jest profesorem socjologii na Uniwersytecie w Bonn i adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 2006 uzyskała doktorat, a w roku 2014 habilitację. Jest absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji UW. Za pracę magisterską z socjologii otrzymała Nagrodę im. Floriana Znanieckiego. Autorka m. in. Konserwatywnej utopii kapitalizmu (2012), Samotności długodystansowca (2013) oraz A Global Community of Self-Defense (2015). Jest członkiem rady naukowej „Law and Society Review”. Otrzymała Stypendium Tygodnika „Polityka” i Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, była visiting fellow Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu oraz Käte Hamburger Kolleg w Bonn. Tłumaczka literatury naukowej z angielskiego, niemieckiego i francuskiego.
 
Paweł Bytniewski— dr hab., absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, adiunkt w Zakładzie Antropologii Kulturowej na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień filozofii kultury, epistemologii nauk humanistycznych i socjologii wiedzy. Opublikował ponad 60 artykułów naukowych, m.in. w czasopismach: „Studia Filozoficzne”, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, „Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne”, „Colloquia Communia”, „Akcent”, „Annales UMCS”, „Przegląd Filozoficzny — Nowa Seria”, „Filo-Sofija”, „Rocznik Lubuski”, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, „Przegląd Socjologiczny”, a także w „Lubelskich Odczytach Filozoficznych”, „Powszechnej Encyklopedii Filozofii”, „Encyklopedii Filozofii Polskiej”. Jest autorem trzech książek: Genealogia dyskursu. Problemy niehermeneutycznej koncepcji rozumienia (2000), Dyskursy wiedzy. Michela Foucaulta archeologie nauk humanistycznych (2013). Francuska filozofia nauk. Szkice epistemologiczne (2017). Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma „Colloquia Communia”, należy do Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. E-mail: pbytniewski[at]poczta.umcs.lublin.pl

 

Mirosław Chałubiński — dr hab., prof. zw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej. Specjalizuje się w historii idei, zwłaszcza myśli socjologicznej, współczesnych teoriach socjologicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (funkcja przewodniczącego Sekcji Historii Socjologii od 2006 r.). Członek Komitetu Socjologii PAN (2011–2015). Członek redakcji: Colloquia Communia, Roczników Historii Socjologii, Studiów Socjologiczno-Politycznych, Uniwersyteckiego Czasopisma UKSW, Rocznika Lubuskiego LTN. Autor 120 publikacji, w tym 7 książek, m.in.: Socjologia i polityka. O koncepcjach społecznych i naukowych Stanisława Ossowskiego (2010); Fromm (2006); Niepokoje i afirmacje Ericha Fromma (2000); Polityka i socjologia. Studium koncepcji naukowo-politycznych Juliana Hochfelda (1991). Kontakt:  M.Chalubinski[at]is.uz.zgora.pl

 

Łukasz M. Dominiak — dr socjologii, etnolog, archeolog. Adiunkt w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opublikował kilkanaście artykułów naukowych z zakresu historii socjologii, antropologii, metodologii historii i archeologii m.in. w „Studiach Socjologicznych”, „Kulturze i Społeczeństwie”. Jego zainteresowania naukowe dotyczą historii, teorii i metodologii nauk społecznych. Redaktor tematyczny wydawanych od roku 2011 „Roczników Historii Socjologii”. Stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Autor książki pt. Partycypacja i dyskurs. Mentalność pierwotna w badaniach Luciena Lévy-Bruhla (2014). Kontakt: lukasz[at]umk.pl; tatooine8[at]gmail.com

 
Michał Głuszkowski — dr hab., adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent socjologii i filologii rosyjskiej. Jest autorem dwóch monografii: Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego (2011), Socjologia w badaniach dwujęzyczności (2013) oraz współautorem opracowania Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce — wybór tekstów (2016), a także ponad stu innych publikacji i przekładów. Jego zainteresowania naukowe dotyczą kontaktów językowych i społecznych aspektów dwujęzyczności, metodologii językoznawstwa, mniejszości językowych i kulturowych, historii socjologii polskiej i rosyjskiej. E-mail: micglu[at]umk.pl
 
 
Marcin Jewdokimow — dr socjologii, kulturoznawca. Adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, p.o. kierownik Katedry Kultury XX i XXI w. w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa (WNH UKSW). Zainteresowania badawcze: socjologia religii, monastycyzm, studia nad klasztorami, zamieszkiwanie, kultura materialna, studia wizualne. Autor książek: Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania (2011); Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych (2012, M. Łukasiuk, M. Jewdokimow); Kapitał kulturowy w działaniu. Światy społeczne Białowieży (2013, X. Bukowska, M. Jewdokimow, B. Markowska, P. Winiarski), Socjologia zamieszkiwania (2014, pod red. M. Jewdokimowa i M. Łukasiuk); Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje (2016, pod red. M. Jewdokimowa i M. Łukasiuk)
 
 

Grzegorz Jerzy Kaczyński — dr hab.; socjolog, nauczyciel akademicki; wykładowca m.in. Facolta Teologica di Sicilia w Katanii, Universita degli studi di Catania. Prowadzi badania naukowe z socjologii religii, socjologii wiedzy, socjologii emigracji, socjologii historycznej i historii idei. Członek redakcji „Arché” (Warszawa, od 1990), „Formazione e Societa” (od 1999). Autor licznych artykułów naukowych, recenzji oraz publikacji książkowych: Bunt i religia w Afryce Czarnej. Z badań nad ruchami religijnymi w Zairze (1979), La Chiesa del dialogo in Polonia (1986), L’ autobiografi a come approccio scientifi co: il contributo della „scuola polacca” (1987), Czarny chrystianizm. Ze studiów nad ruchami afrochrześcijańskimi (1994), La liberta religiosa nel pensiero dei Fratelli Polacchi (1995). Członek: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Warszawie (od 1972), International Sociological Association w Madrycie (od 1997), Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (od 1999). Andrzej Kaleta — prof. dr. hab.; kierownik Zakładu Socjologii Obszarów Rustykalnych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach rozwoju wsi i rolnictwa. Redaktor naczelny czasopisma „Eastern European Countryside” (od 1993) oraz redaktor serii wydawniczej pt. „Socjologia i socjologowie”, poświęcona prezentacji najnowszych zjawisk w światowej socjologii wsi (wyd. 8 tomów, w latach 1991–2005). Autor wielu publikacji naukowych, m.in. Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy, t. I-III (1996–1998); Dywersyfikacja dochodów źródeł dochodów ludności wiejskiej (2008); Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (red.) (2012). Kontakt: kaleta[at]umk.pl  

 

 Andrzej Kaleta — prof. dr. hab.; kierownik Zakładu Socjologii Obszarów Rustykalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach rozwoju wsi i rolnictwa. Redaktor naczelny czasopisma „Eastern European Countryside” (od 1993) oraz redaktor serii wydawniczej pt. „Socjologia i socjologowie”, poświęcona prezentacji najnowszych zjawisk w światowej socjologii wsi (wyd. 8 tomów, w latach 1991–2005). Autor wielu publikacji naukowych, m.in. Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy, t. I–III (1996–1998); Dywersyfikacja dochodów źródeł dochodów ludności wiejskiej (2008); Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (red.) (2012). Kontakt: kaleta[at]umk.pl

 
Jarosław Kilias— dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego; pracuje w Zakładzie Socjologii Polityki Instytutu Socjologii UW. Zajmuje się socjologią polityki, historią socjologii, socjologią narodu. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książek: Naród a idea narodowa: nacjonalizm T.G. Masaryka (1998), Narodowość jako problem naukowy (2000), Wspólnota abstrakcyjna. Zarys socjologii narodu (2004), Jak socjologowie opowiadali o socjologii. Dwa studia (2012). Kontakt: kilias[at]chello.pl 
 
Artur Kinal— dr, socjolog miasta, od 2004 r. zatrudniony w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych (Uniwersytet Wrocławski) uzyskał na podstawie rozprawy: „Dziewiętnasto- i dwudziestowieczne wizje miast przyszłości wobec społecznych wyzwań współczesności”. W 2014 r. uczestniczył w ponadnarodowym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską: „Bottom Up — nowatorskie narzędzie kształtowania przestrzeni publicznej”. Współtwórca Pracowni Rewitalizacji Społecznej przy IS UZ. Opublikował m.in. Dziewiętnasto- i dwudziestowieczne wizje miast przyszłości wobec społecznych wyzwań współczesnej urbanizacji (2015); Kapitał społeczny. Czynniki wspierające i ograniczające rozwój (współautorstwo) (2016). E-mail: A.Kinal[at]is.uz.zgora.pl

 

Michał Kowalski — dr hab.; kieruje Zakładem Antropologii Społecznej  w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: antropologia społeczna, metodologia badań społecznych, ewaluacja. Najważniejsze publikacje: Antropolodzy na wojnie. O „brudnej” użyteczności nauk społecznych (2015); Problemy etniczne współczesnej Europy (współredakcja z E. Niwicką) (2012). Kontakt: kowalmi[at]is.uw.edu.pl

 

Mariola Kuszyk-Bytniewska — dr, adiunkt w Zakładzie Ontologii i Teorii Poznania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach z dziedziny: epistemologii i ontologii społecznej, filozofii nauk społecznych oraz na problematyce: racjonalności społecznej, doświadczenia (szczególnie religijnego), nowoczesności i nowoczesnej tożsamości. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, recenzji i haseł encyklopedycznych. Kontakt: mkuszyk[at]umcs.lublin.pl 

 

Dorota Leonarska— mgr, Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, badaczka historii socjologii i teorii socjologicznych. Napisała m.in.: The Concept of the Human Person in Margaret S. Archer’s Social Theory, [in:] “Critical Realism and Humanity in the Social Sciences: Archerian Studies” vol. 1, eds. K. Śledzińska, K. Wielecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016. E-mail: dorota.leonarska[at]student.uw.edu.pl

 

Joanna Ewa Marek — dr; bohemistka, językoznawca, przekładoznawca. Ukończyła filologię słowiańską na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie również w 1996 r. obroniła pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Z. Orłoś, zatytułowaną Multiwerbizacja w języku czeskim i polskim. Autorka monografii pod tym samym tytułem oraz wielu artykułów dotyczących tendencji rozwojowych we współczesnym języku czeskim i polskim (porównawczo), dziewiętnastowiecznej czeszczyzny, glottodydaktyki oraz przekładoznawstwa. Obecnie głównym przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest interferencja polsko-czeska oraz zagadnienia tłumaczenia w ramach języków bliskopokrewnych. Tłumaczka z języka czeskiego. Opublikowała książkę pt. Multiwerbizacja w języku czeskim i polskim (1998). Kontakt: petra[at]umk.pl

 

Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. — kieruje zakładem Europejskiej Kultury i Intelektualnej Historii na Uniwersytecie Karola w Pradze; pracuje również w Czeskiej Akademii Nauk w Instytucie Socjologii. Zainteresowania badawcze: czeskie religijność XVIII–XXI w. w europejskim kontekście; dzieje ewangelickich zborów; socjologia nabożeństwa w aspekcie kulturowym; kultura popularna w XX w.; historia socjologii i nauk społecznych; społeczna antropologia; socjologia ekonomiczna. Najważniejsze publikacje: Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice (współautor Z. Vojtíšek) (2015); Dějiny české sociologie (współautor) (2014); Slovník českých sociologů (współautor) (2013); Republika sociologů. Zlatý věk české sociologie v meziválečném období a krátce po druhé světové válce (2011). Kontakt: zdenek.nespor[at]soc.cas.cz

 

Julita Pieńkosz — absolwentka Instytutu Socjologii UMK w Toruniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Jest autorką wielu publikacji naukowych dotyczących kształtowania socjologii w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na przełomie XIX i XX w. Obecnie, w ramach współpracy z agendami publicznymi, zajmuje się projektowaniem i realizowaniem badań nad funkcjonowaniem oświaty i edukacji w Polsce oraz popularyzacją wyników tych badań na łamach czasopism oraz podczas konferencji i seminariów ogólnopolskich i samorządowych. Kontakt: julita.pienkosz[at]gmail.com

 

Maria Ferenc Piotrowska — doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się zagadnieniami socjologicznymi związanymi z zagładą getta warszawskiego. Laureatka II nagrody w kategorii pracy magisterskiej konkursu im. M. Bałabana. Redaktorka dwóch tomów „Archiwum Ringelbluma” wydanych przez Żydowski Instytut Historyczny — t. 22: „Prasa getta warszawskiego: wiadomości z nasłuchu radiowego Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy” (2016) oraz t. 27: „Żydowska Samopomoc Społeczna w Warszawie” (współredaktorka Aleksandra Bańkowska) (2017). Kontakt: m.ferenc[at]is.uw.edu.pl

 

Antoni Sułek — prof. dr hab., pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: historia empirycznych badań społecznych w Polsce; metodologia badań socjologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań sondażowych; zagadnienie „poprawności społecznej” w wynikach badań socjologicznych; społeczne funkcje socjologii i badań społecznych; teorie opinii publicznej; aspekty etyczne badań społecznych; postawy wobec Żydów w społeczeństwie polskim; stosunki polsko-żydowskie w czasie okupacji niemieckiej. Wybrane publikacje: Obrazy z życia socjologii w Polsce (2011); Sondaż polski. Przygarść rozpraw o badaniach ankietowych (2001). Kontakt:  suleka[at]is.uw.edu.pl

 

Lech Szczegóła— dr hab., profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmuje się socjologią wiedzy, socjologią polityki, problematyką kultury politycznej. Najważniejsze publikacje: Między mistyfikacją a nieświadomością. O pojęciu świadomości fałszywej (1999), Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji (2013). Członek założyciel Fundacji Partycypacja. E-mail: l.szczegola[at]is.uz.zgora.pl

 

Monika Tokarzewska— dr hab., pracuje w Katedrze Filologii Germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania badawcze: literatura światowa, głównie niemieckojęzyczna, teoria literatury. Najważniejsze publikacje: Der feste Grund des Unberechenbaren. Georg Simmel zwischen Soziologie und Literatur (2010); Rettung vor Bodenlosigkeit. Neues Anfangsdenken und kosmologische Metaphern bei Locke, Leibniz, Kant, Fichte, Novalis und Jean Paul (2015). Kontakt: monikat[at]uni.torun.pl
 
 
Gerd Vonderach — absolwent historii, germanistyki i przede wszystkim nauk społecznych Uniwersytetu w Getyndze (1960–1966). Wybitny niemiecki socjolog, specjalizujący się głównie w socjologii wsi. Od początku kariery akademickiej (1967) — za wyjątkiem krótkiego epizodu na Uniwersytecie w Bremie, gdzie w latach 1972–1974 pracował jako profesor socjologii przemysłu — związany z Uniwersytetem w Oldenburgu (wcześniej Wyższą Szkołą Pedagogiczną), na którym od roku 1974 do emerytury (2004) piastował stanowisko profesora zwyczajnego. Autor kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów naukowych, w tym kilku opublikowanych w języku polskim. Członek rad naukowych wielu czasopism naukowych, w tym wydawanego w Toruniu „Eastern European Countryside” (2005–2013). Inicjator i edytor kwartalnika „Land-Berichte. Sozialwissenschaftliches Journal” oraz serii wydawniczej Buchreihe Land-Berichte (dotychczas 11 tomów), publikowanych przez znane wydawnictwo „Sharker Verlag”.
 
 

Agata Wesołowska — mgr, absolwentka socjologii, dziennikarstwa, filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernica w Toruniu. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Socjologii UMK. Interesuje się socjologią pracy oraz socjologią instytucji i zrzeszeń. Kontakt: agata_wesolowska1980[at]wp.pl


Krzysztof Wielecki — dr hab., prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyrektor Instytutu Socjologii. Zajmuje się socjologią cywilizacji, makrosocjologią, współczesnymi teoriami społecznymi i antropologią filozoficzną, rozwija teorię podmiotowości oraz kultury masowej. Autor prac: Wprowadzenie do problemów integracji europejskiej (1998), Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Między indywidualizmem a kolektywizmem (2003), Kryzys i socjologia (2012). E-mail: krzysztof.wielecki[at]gmail.com

  

Włodzimierz Wincławski — prof. dr hab., historyk socjologii, wcześniej socjolog wychowania i socjolog wsi, do 2014 r. pracował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Autor monumentalnego Słownika biograficznego socjologii polskiej (t. 1-4) (2001–2011) oraz wielu monografii, m.in.: Przemiany środowiska wychowawczego wsi peryferyjnej (1970); Typowe środowiska wychowawcze współczesnej Polski (1976); Lud. Naród. Socjologia. Studium o genezie socjologii słowackiej (1991). Redagował bądź współredagował książki: Tożsamość uniwersytetu. Antologia tekstów profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1994); Mirrors and Windows. Essays in the History of Sociołogy (2001); Socjologia w szkołach wyższych w Polsce. Kształcenie socjologów i nauczanie socjologii po 1989 roku (2003); Klasyczna socjologia polska i jej współczesna recepcja (2006). Był członkiem redakcji Encyklopedii Socjologii (4 + 2 t., 1998–2007), komitetów redakcyjnych czasopism: „Studia Socjologiczne” (1992–2000), „Przegląd Socjologiczny” (1993– ). Redaktor naczelny „Roczników Historii Socjologii”. Kontakt: winc[at]umk.pl